Usporedba troškova drvoprerađivačkog pogona sa kogeneracijskim energetskim sustavom na drvnu sječku i klasičnog drvoprerađivačkog pogona

Borna Borovec, Tomislav Senčić

Sažetak


Prerada drva je tipičan primjer industrije kod koje je potreban mehanički rad (obradni strojevi) i toplinska energija (sušenje drva). Stoga je vrlo prikladna za primjenu kogeneracije te se na taj način omogućuju značajne uštede energije. Uštede su najveće ako se kao izvor energije koristi biomasa, odnosno drvna sječka dobivena kao otpad od prerade drva.
U radu je prikazana usporedba troškova drvoprerađivačkih pogona koji koriste različite izvore energije. Konvencionalno postrojenje koristi električnu energiju iz vanjske električne mreže i toplinsku energiju dobivenu izgaranjem goriva u kotlu. Kogeneracijsko postrojenje u razmatranom slučaju koristi izgaranje biomase za proizvodnju električne energije pomoću parno-turbinskog postrojenja te za namirivanje potreba za toplinskom energijom. Kao energent se koristi drvna sječka koja najvećim dijelom ostane kao otpad od procesa prerade drva pa se stoga može smatrati kao besplatna. Međutim, ovakav sustav zahtijeva veće investicijske troškove ali zbog racionalnog korištenja vlastitog otpada za izgaranje omogućuje povrat troškova investicije zbog ušteda u gorivu.

##reader.fullText##

PDF